top
Części zamienne

Wpisz fragment kodu/symbolu


Szukaj wg. zastosowania

Normalia i akcesoria
 
Modeliki,ubrania i inne
 

 
   
Regulamin 
   
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  I.  POSTANOWIENIA   OGÓLNE
 II.  ZAMÓWIENIA
 III.  FORMY PŁATNOŚCI
 IV.  DOSTAWA
 V.  GWARANCJA 
 VI.  ZWROT   TOWARU
 VII.  RECYKLING
 VIII.  POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedającym jest „KORBANEK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zwany dalej „Spółką"
 2. Oferta przeznaczona jest dla:
  • firm,
  • prowadzących działalność zawodową właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych
  • Ø instytucji
  zwanych dalej „Klientem"
 3. Ceny towarów podane w ofercie sklepu internetowego Spółki są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy towarów do klienta ani kosztów specjalistycznego załadunku lub rozładunku oraz kosztów zamówień ekspresowych które wynikają z wybranej przez Klienta formy dostawy i które zostaną doliczone do ceny sprzedaży towaru przy akceptacji zamówienia.
 4. Oferta sklepu internetowego Spółki stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, która wiąże Klienta i Spółkę z chwilą akceptacji złożonego przez Klienta zamówienia przez Spółkę. Oferta przedstawiona na stronie internetowej obowiązuje do wyczerpania zapasów Spółki.
 5. Spółka realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Pracownicy sklepu są dostępni telefonicznie i w drodze elektronicznej
 7. - od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 17.00 (od lipca, w żniwa do 19.00)
  - w sobotę od godz. 8.00 do 14.00 (od lipca, w żniwa do 16.00)
  - w niedzielę - tylko od lipca, w żniwa. od godz. 8.00 do 14.00

II. ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na stronie sklepu internetowego Spółki. Wypełnienia wymagają wszystkie pola formularza, chyba ,że w danym polu zaznaczona jest dodatkowa opcja.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.. Zamówienie należy potwierdzić klikając w odpowiedni link.
 3. Zamówienie zostanie zaakceptowane i przyjęte do realizacji przez Spółkę jeśli w ciągu 24 godzin od daty jego złożenia (liczonych wg czasu pracy pracowników sklepu)przedstawiciel Spółki potwierdzi fakt akceptacji zamówienia telefonicznie lub e-mail-em do Klienta.
 4. W przypadku braku akceptacji zamówienia w zakreślonym powyżej terminie sprzedaż nie dochodzi do skutku a oferta przestaje wiązać strony.
 5. W przypadku wprowadzenia przez Spółkę w akceptacji zamówienia dodatkowych warunków transakcji , Klient może odstąpić od transakcji informując o tym Spółkę w drodze telefonicznej lub e-mailowej. Nie odstąpienie przez Klienta w tej formie oznacza zgodę na akceptację warunków wskazanych przez spółkę.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U Nr 133,poz 883 ).
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie przez Klienta ofert i informacji handlowych i materiałów reklamowych spółki.
 8. Klient wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych dotyczących warunków zawieranej transakcji.
 9. W przypadku dodatkowych wymagań klienta wpisanych do formularza zamówienia (szybszy termin dostawy, nietypowe wymagania) zamówienie może być zaakceptowane dopiero po kontakcie telefonicznym lub e-mail-em Klienta z przedstawicielem Spółki.
 10. W uzasadnionych przypadkach Spółka zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji zamówienia. Za uzasadnione przypadki uważa się w szczególności złożenie zamówienia przez Klienta , który wcześniej nie wywiązał się z transakcji bądź to nie odbierając zamówionego towaru, bądź to nie dokonując zapłaty ceny sprzedaży w ustalonym terminie.

III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient  może  wybrać  następujące  formy zapłaty za zamówiony towar:
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Spółki przed wysyłką towaru
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze towaru
  • Płatność za pośrednictwem systemu płatności .pl
 2. W uzasadnionych, określonych powyżej  w pkt II.10, przypadkach Spółka  zastrzega  sobie prawo wyboru  formy zapłaty  przez Klienta, co  zostanie  wskazane w warunkach  akceptacji  zamówienia.
 3. Procedura zapłaty  przelewem  na konto Spółki polega na  dokonaniu zapłaty  kwoty  wynikającej z sumy cen poszczególnych zamówionych  przez Klienta towarów i kosztów  dostawy  przed wysyłką  towaru  przez Spółkę .Zapłata  winna nastąpić na konto Spółki nr 85 1240 3220 1111 0010 1163 7148 lub 81 1090 1362 0000 0000 3601 9092.  Za  moment zapłaty uważa się datę  wpływu pełnej  ceny sprzedaży  i kosztów  dostawy na powyższe  konto Spółki. Wpłata  całej  ww. kwoty stanowi  warunek  wysyłki  zamówionego towaru do Klienta. Brak wpłaty jest jednoznaczny z odstąpieniem Klienta  od transakcji  i  upoważnia  Spółkę  do ponownego wystawienia towaru  jako oferty sklepu  internetowego  Spółki.
 4. Procedura zapłaty  za pobraniem przy odbiorze towaru polega na zapłacie  przez Klienta ceny sprzedaży za dostarczone  towary  i kosztów  dostawy w chwili ich odbioru do rąk przewoźnika dostarczającego  przesyłkę. Za moment zapłaty  uważa się datę  przyjęcia  pełnej kwoty należności ( cena sprzedaży  i koszty dostawy) przewoźnikowi dostarczającemu  przesyłkę. Klient jest zobowiązany  do potwierdzenia  na  dokumentach  przewozowych daty odbioru przesyłki, daty i kwoty dokonanej wpłaty   oraz  do odbioru  dokumentów  księgowych ( faktura VAT)  i  zwrotu  ich potwierdzonych  kopii przewoźnikowi.
 5. Procedura zapłaty za pośrednictwem systemu płatności .pl polega na  zastosowaniu
  • modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmującego płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych;
  • modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;
  • modułu płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych , obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi , które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 6. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem  systemu płatności.pl :
  • Płatności za pośrednictwem systemu płatności.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem , w oparciu o który następuje realizacja płatności , w szczególności dana karta płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz . Wykryte przez zarządcę systemu płatności.pl lub przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji;
  • Spółka udostępnia klientom w swoim serwisie odpowiedni formularz transakcji za pośrednictwem systemu płatności.pl . Dane z formularza są automatycznie przekazywane do właściwego banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego współpracującego z systemem płatności .pl przy obsłudze tego systemu.
  • Klient po zatwierdzeniu formularza transakcji w serwisie Spółki i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności.pl jest automatycznie przekierowywany odpowiednio :
   • w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego,
   • w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową właściwego banku,
   • w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego na stronę internetową serwisu płatności.pl.
  • W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiednio właściwego banku lub centrum autoryzacyjno- rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionego na tych stronach i automatycznie uzupełnionych przez system płatności.pl płatność może nie zostać zrealizowana.
 7. Klient  upoważnia  Spółkę  do wystawiania  faktur bez  jego  podpisu   i zobowiązuje się do odesłania  kopii faktury , oraz potwierdzenia podpisem  i odesłania  ewentualnej korekty  faktury do siedziby Spółki.

IV. DOSTAWA

 1. Godziny przyjmowania zamówień z wysyłką towarów dostępnych w momencie zamawiania, oraz możliwy termin otrzymania dostawy
 2. Dni tygodnia
  przyjmowania zamówień
  Godziny składania zamówień Możliwy termin wysyłki Możliwy termin dostawy
  poniedziałek - czwartek 8:00 do 16:00 
  od lipca, w żniwa do 17:00 
  W tym samym dniu Następnego dnia po wysyłce
  po 16:00
  od lipca, w żniwa po 17:00
  W następnym dniu
  piątek 8:00 do 16:00
  od lipca, w żniwa do 17:00
  W tym samym dniu Następnego dnia po wysyłce (sobota)
  w najbliższej bazie DHL lub GLS
  lub w poniedziałek
  po 16:00
  od lipca, w żniwa po 17:00
  W poniedziałek Następnego dnia po wysyłce
  sobota 8:00 do 14:00
  od lipca, w żniwa do 15:00
  niedziela - tylko w żniwa 8:00 do 14:00
 3. W przypadku wysyłki towaru dostawa towaru do Klienta następuje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi do transportu.
 4. Odbiór własny i zakup towarów dostępnych po uzyskaniu potwierdzenia możliwości realizacji w wybranym punkcie sprzedaży w godzinach pracy punktu sprzedaży:
 5. W przypadku otrzymania przez Klienta przesyłki uszkodzonej lub niekompletnej Klient jest zobowiązany do spisania w obecności osoby dokonującej wydania przesyłki (kurier, pracownik Poczty Polskiej protokołu szkody zawierający datę, godzinę dostarczenia przesyłki i opis uszkodzeń oraz wypełnienia formularza reklamacyjnego zgodnie z poniższymi wskazaniami. Brak protokołu szkody zwalnia Spółkę od wypłaty odszkodowania , wymiany czy obniżenia ceny towaru jak również uniemożliwia dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela towaru w transporcie i od przewoźnika .
 6. Przyjęcie prze Klienta przesłanego towaru bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzeń towaru.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe w związku z okolicznościami dotyczącymi przewoźnika a szczególności powstałe z winy firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub ubytki powstałe w wyniku zdarzeń zewnętrznych niezależnych od Spółki.

V. GWARANCJA

 1. Wszystkie sprzedawane przez Spółkę w sklepie internetowym towary są fabrycznie nowe, nie używane , objęte gwarancją producenta.
 2. W celu dochodzenia od Spółki roszczeń z tytułu gwarancji Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacji znajdującego się na stronie internetowej sklepu internetowego Spółki.
 3. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu .....dni od dnia ujawnienia się wady fizycznej uprawniającej go do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.
 4. Formularz reklamacji winien być wypełniony czytelnie, przejrzyście , z przytoczeniem zaistniałych faktów i dołączeniem dowodów wskazujących na wystąpienie wady fizycznej sprzedanego towaru objętej gwarancją .
 5. Formularz reklamacji Klient przesyła w drodze elektronicznej oraz wydrukowany i podpisany - Pocztą Polską.
 6. Spółka rozpatruje złożone reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do Spółki. W szczególnych przypadkach , ze względu na rodzaj ujawnionej wady fizycznej lub ze względu na współpracę z producentem Spółka może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji informując o tym Klienta e-mai-em lub na piśmie.
 7. Szczegółowe warunki i okres gwarancji zawiera karta gwarancyjna dołączona do przesyłki.
 8. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji koszty postępowania reklamacyjnego , w tym koszty rzeczoznawców , badań specjalistycznych itp. pokrywa Klient.

VI. ZWROT TOWARU

 1. Na podstawie z ustawy z dnia 2 marca 2000r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U.Nr22,poz.271) w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, składając Spółce oświadczenie na piśmie. Po przesłaniu Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy należy w ciągu 5 dni przesłać na swój koszt do siedziby Spółki towar będący przedmiotem umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, łącznie z jego zawartością ( inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.). W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Klienta Spółka zastrzega sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności odstąpienia od umowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz wskazanie, jaką drogą Klient chce odebrać zapłaconą za towar należność.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w wypadku złożenia zamówienia na towar sprowadzany na zamówienie o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu
VII. RECYKLING
 1. Przy zakupie nowych towarów , w stosunku do towarów określonych przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z póź.zm.) istnieje możliwość recyklingu zużytych towarów.W tym celu Klient winien skontaktować się telefonicznie lub e-mail-em z przedstawicielem Spółki i uzgodnić zasady recyklingu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego Spółki są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Informacje dotyczące towarów na stronie internetowej sklepu Spółki są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach, prezentacjach i zdjęciach towarów o których mowa powyżej wynikających z danych dostarczonych przez producentów.
 3. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Spółki oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.
 
  
 |  Strona główna  |  Promocje  |  Wyprzedaż  |  O sklepie  |  Regulamin  |  Pomoc  |  Zobacz swoje dane | Sprawdź swoje zamówienia Sklepy internetowe
Mój koszyk  
Wartość:
0.00
  PLN
maszyny rolnicze | ciągniki | ciągniki rolnicze | traktory | kombajny | kombajny zbożowe | przyczepy | przyczepy rolnicze | maszyny rolnicze używane | ciągnik | ciągnik rolniczy | traktor | kombajn | kombajn zbożowy | przyczepa | przyczepa rolnicza | części zamienne