Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) i przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Korbanek Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, nr KRS 0000208988, która mieści się w Tarnowie Podgórnym, 62-080 na ul. Poznańskiej 159.

W sprawie przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z nami w następujący sposób: osobiście, listownie, e-mailowo, telefonicznie.

Telefon kontaktowy 61 8950 300, email: info@korbanek.pl

 1. Przetwarzamy dane osobowe, w celach:

 • świadczenia sprzedaży towarów i usług w celu realizacji umowy, w tym korzystanie z naszego e -sklepu – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • marketingowych takich jak, zamieszczenie bezpłatnych ogłoszeń na naszej stronie bądź przetwarzanie publicznie dostępnych informacji dostępnych w rejestrach i ewidencjach – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • analitycznych doboru wyrobów/ usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • oferowania naszych produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • rozpatrzenia reklamacj i, dochodzenia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym za pomocą newslettera i telefonicznie – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez odrębnej zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • zapewnienia obsługi usług płatniczych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • zapisywania danych w plikach cookies – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innych wymaganych powszechnie obowiązującym prawem- podstawą prawną jest obowiązek prawny (art. 6 ust 1 pkt c RODO).

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;

 2. w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo jest stroną;

 3. w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora do jakich należy możliwość pobrania danych legalnie i powszechnie dostępnych w Internecie (z ewidencji, rejestrów, publicznych wykazów), dla sprzedaży naszych produktów i usług .

 1. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje w odniesieniu do każdej kategorii, w szczególności:

 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego, pozostałe numery indentyfikacyjne w powszechnie dostępnych rejestrach i ewidencjach;

 • dane dotyczące ustroju majątkowego małżeńskiego ( w przypadku małżeństw);

 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i gospodarczej ;

 • stanowisko, funkcja, stosunek własnościowy, struktura właścicielska, powiązania;

 • numery fabryczne VIN, silnika.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • w przypadku realizacji umów przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń i realizacji obowiązków finansowo-księgowych.

 • W przypadku danych zebranych w celach marketingowych takich jak wysyłka informacji o towarach i usługach, powiadomienie o promocjach, szkoleniach, pokazach – do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez nas albo cofnięcia udzielonej zgody

 1. Podanie danych osobowych jest:

a. warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone takich jak przesłanie informacji o naszych produktach i usługach b. warunkiem zawarcia umowy;

Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a i 6a;

 1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, o którym mowa w pkt. 3a i 6a;

 2. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a lub 3b oraz 6b;

 3. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub żądania ograniczenia przetwarzania;

 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 5. Odbiorcy danych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, a którzy będą przetwarzać je tylko w tych celach, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, przewoźnikom, kancelariom prawnym, dostawcom i dealerom naszych produktów. Chcielibyśmy podkreślić, że Spółka nie sprzedaje danych osobowych w szczególności adresów mailowych ani kontaktów telefonicznych.

Niektóre z naszych produktów pochodzą od dostawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i w celu realizacji uprawnień reklamacyjnych i gwarancyjnych zaistnieć może konieczność przekazania Państwa danych osobowych na ten obszar, przy czym odbywać się to będzie z poszanowaniem wymogów przewidzianych w RODO, w szczególności za Państwa wiedzą i zgodą.

 1. Profilowanie analityczne:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego. Ułatwia nam to np. przygotowanie odpowiednich treści na stronę internetową bądź dostosowania naszej oferty do rzeczywistych Państwa potrzeb. Tego rodzaju działanie nie wywołuje dla Państwa żadnych skutków prawnych, ani nie stanowi podstawy do zautomatyzowanej decyzji wobec Państwa związanej z przetwarzaniem tych danych.

 1. Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.