Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Sklep Korbanek ​(nazwa​ sklepu), dostępny pod adresem internetowym www.sklep.korbanek.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę – Korbanek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 159 62-080 Tarnowo Podgórne wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS o kapitale zakładowym 30 000 000 zł , NIP 7771001113, REGON 630233481.

Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców oraz rolników prowadzących zawodową działalność zarobkową zwanych dalej „Klientem” i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

 • Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.

 • Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 • Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 • Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 • Produkt ​- dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

Kontakt ze Sklepem

 • Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@korbanek.pl

 • Numer telefonu Sprzedawcy: 61 8950 303

 • Numer fax Sprzedawcy 61 8950 309

 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 81 1090 1362 0000 0000 3601 9092

 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17

Wymagania techniczne

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Safari, Mozilla itp.

  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  • włączona obsługa plików cookies,,

  • zainstalowany program FlashPlayer.

Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 • Ceny podane w sklepie nie podlegają negocjacjom.

 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

Zakładanie Konta w Sklepie

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, login, adres mailowy, nr telefonu, adres zamieszkania/wysyłki, dane do faktury

 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt 3.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy

  • zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie);​

  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ​(lub równoznaczny);​

  • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

  • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul Poznańska 159

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przy odbiorze
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przed odbiorem przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą.
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Wykonanie umowy sprzedaży

Warunki umowy

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą opisanego powyżej Formularza zamówienia w Sklepie internetowym .

 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Sposoby zapłaty:

W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności i odbioru przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

Terminy realizacji  zamówienia (termin dostawy)
 • Przy odbiorze  osobistym Sprzedawca  poinformuje  Klienta o gotowości przesyłki do odbioru w terminie nie dłuższym  niż 48 godzin.

 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia -maksymalnie w ciągu 48 godzin z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń:

  1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

  2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 • Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 • Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

Prawo odstąpienia od umowy
 • Do dnia rozpoczęcia biegu terminu dostawy Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez doręczenie Sprzedawcy na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 • Po rozpoczęciu biegu terminu dostawy Klient może odstąpić od umowy wyłącznie z przyczyn i w trybie określonym w polskim kodeksie cywilnym.

 • W przypadku skutecznego odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.

 • W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub, w przypadku braku takiego wskazania przekazem pocztowym na koszt Klienta.

 • Powyższe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar sprowadzony na indywidualne zamówienie klienta, towar wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub towar służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w którym cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

Reklamacja

Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.

 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 • W przypadku gdy Klient składający reklamację  jest Konsumentem  reklamacja  zostanie  rozpatrzona na piśmie w terminie 14 dni  od dnia  otrzymania  reklamacji przez Sprzedawcę. Brak stanowiska  Sprzedawcy w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 • W przypadku gdy Klient składający reklamację jest Przedsiębiorcą  reklamacja  zostanie  rozpatrzona na piśmie w terminie 14  do 30 dni   od dnia  otrzymania  reklamacji przez Sprzedawcę. . Brak stanowiska  Sprzedawcy w tym terminie  nie oznacza uznania reklamacji.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany powyżej w Regulaminie.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 • Szczegółowe zasady ochrony danych zawiera polityka prywatności zamieszczona na ww. stronie internetowej Sprzedawcy

Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim i wg prawa polskiego

 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać przy wykonywaniu umów zawartych w tym trybie jest właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowa wersja Regulaminu będzie zamieszczana każdorazowo na ww. stronie internetowej Sprzedawcy. Nowa wersja Regulaminu nie wpływa na treść umów zawartych na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

.