7 lat GWARANCJI na ciągniki ARBOS - bez limitu godzin + ładowacz za 50% KLIKNIJ TUTAJ

Polityka danych osobowych

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ochrona prywatności Użytkowników jest dla KORBANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisów www.korbanek.pl i www.sklep.korbanek.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. KORBANEK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.
Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o:

- podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisów www.korbanek.pl i www.sklep.korbanek.pl (dalej jako „Serwis”), w tym o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych,

- sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych,

- prawach Użytkowników. a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych

2. Użytkownikiem lub Klientem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisów internetowych www.korbanek.pl i www.sklep.korbanek.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisów.

3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisach www.korbanek.pl i www.sklep.korbanek.pl jest Korbanek Sp. z O.O., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 159 w Tarnowie Podgórnym, 62-080, nr KRS: 000208988, NIP: 7771001113, REGON: 630233481

II.
ZGODA UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z Serwisu, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Korzystanie z Serwisów www.korbanek.pl i www.sklep.korbanek.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, z zastrzeżeniem poniższych wyjątków:

1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć tą drogą umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

5. Mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem;

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

III.
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

1. Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

a) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych stanowi Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

b) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

c) Zakres przetwarzanych danych:

- Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer konta bankowego

- W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP, VAT-EU) Usługobiorcy lub Klienta, stanowisko w strukturze firmy.

- Administrator, za zgodą Klienta w celu ustalenia ceny sprzedaży towaru w ofercie Administratora, w tym ustaleniu indywidualnych rabatów może dodatkowo przetwarzać dane dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej Klienta, w tym informację o istniejących zobowiązaniach kredytowych, posiadanych zasobach finansowych, powierzchni gospodarstwa, preferencji zakupowych, rodzaju i ilości maszyn i sprzętu rolniczego oraz innych urządzeń będących w posiadaniu Klienta, oraz jego wizerunek na stronach i na kanałach komunikacyjnych Administratora.

- Dla realizacji roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, także dane z geolokalizacji maszyn i sprzętu rolniczego oraz innych urządzeń obejmujących ofertę Administratora w ramach informacji serwisowych przesyłanych automatycznie przez urządzenia zamontowane w tych maszynach

2. Komunikacji z Użytkownikiem.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika, w tym za pomocą ankiet preferencji zakupowych jak ocen posprzedażowych. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

1) Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych (marketing bezpośredni)

- drogą elektroniczną - celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.

- w kontakcie telefonicznym- Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.

a) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych przetwarzanych w ramach powyższych celów, stanowi Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) oraz 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

b) Zakres przetwarzanych danych:

- Imię i nazwisko; adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej; numer IP; numer telefonu kontaktowego; informacje dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej tj. istniejących zobowiązań kredytowych, posiadanych zasobach finansowych, informacja o powierzchni gospodarstwa, preferencji zakupowych, rodzaju i ilości maszyn i sprzętu rolniczego oraz innych urządzeń będących w posiadaniu Klienta

c) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Jeżeli na skutek komunikacji powstaną między Klientem a Administratorem roszczenia, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

2) Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora.

Celem korzystania przez Administratora z danych osobowych Użytkownika udostępnionych w ramach formularza zapisu na newsletter Administratora udostępnionego w Serwisie jest informowanie Użytkownika drogą elektroniczną (e-mailowo, SMS,MMS)) o nowych produktach, usługach, promocjach lub wydarzeniach Administratora lub jego partnerów.

a) Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

b) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

c) Zakres danych: Imię (nazwa), adres poczty elektronicznej, numer telefonu Klienta, dane adresowe.

3) Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących

a) Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

b) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

c) Zakres danych: Imię (nazwa), adres poczty elektronicznej, numer IP komputera Klienta, numer telefonu Klienta.

Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w następujących celach:

3. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej oraz realizacja innych obowiązków publiczno-prawnych przez Administratora

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, dane osobowe pozyskane przy pomocy Serwisu lub na skutek zawartej umowy, powodują szereg obowiązków sprawozdawczych oraz informacyjnych dla organów administracji publicznej, skarbowej, karno-skarbowej a także mogą nakazywać Administratorowi inne działania związane z porządkiem i bezpieczeństwem społecznym.

a) Podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) i Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO

b) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub innymi terminami, przewidzianymi dla realizacji publiczno-prawnych obowiązków Administratora wynikających z prawa powszechnie obowiązującego

c) Zakres danych: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP, VAT-EU) Usługobiorcy lub Klienta, nazwa stanowisko we firmie, numer konta bankowego

4. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora lub podnoszone wobec Administratora

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, dane osobowe pozyskane przy pomocy Serwisu lub na skutek zawartej umowy, mogą być przedmiotem postępowań sądowych. Dlatego w celu dochodzenie lub obrony roszczeń Administratora lub wobec podnoszenia roszczeń wobec Administratora, mogą być przetwarzane dane osobowe niezbędne do ich realizacji:

a) Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

b) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

c) Zakres danych: Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) , numer konta bankowego, nr i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, numer PESEL

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może ponadto przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP, VAT-EU) Usługobiorcy lub Klienta, nazwa stanowiska we firmie

5. Przetwarzanie danych osobowych, w ramach publicznie dostępnych informacji w celach marketingowych

Mając na uwadze, iż w publicznie dostępnych rejestrach, ewidencjach, informacjach, na stronach internetowych czy też na profilach społecznościowych poprzez kliknięcie przycisków „lubię to” Klienci udostępniają dane osobowe mogące być przydatnymi dla przygotowania oferty przez Administratora, dane te są również przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych

a) Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora

b) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez Klienta lub osobę, której dane dotyczą.

c) Imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres, informacje dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej tj. istniejących zobowiązań kredytowych, posiadanych zasobach finansowych, informacja o powierzchni gospodarstwa, preferencji zakupowych, rodzaju i ilości maszyn i sprzętu rolniczego oraz innych urządzeń będących w posiadaniu Klienta, stanowisko we firmie, wizerunek.

IV.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Serwisu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

b) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności nasi dealerzy, handlowcy, informatycy, poczta i firmy kurierskie, banki, biegli rewidenci, audytorzy, kancelarie prawne) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności

4. Przekazywanie danych do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych:

W celu realizacji roszczeń gwarancyjnych oraz z rękojmi Administrator może przekazać dane osobowe Klienta do producenta zakupionego towaru poza teren Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych osobowych Klientów spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i zawierało adekwatnie narzędzia, w stosunku do obowiązków nałożonych przez RODO, w celu zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą.

V.
PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym w sposób zautomatyzowany z przetwarzania danych, w tym poprzez profilowanie do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie użytkownikowi rabatu, przesłanie mu kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom użytkownika lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu.

2. Profilowanie w Serwisie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania użytkownika na stronie Serwisu Internetowego np. w związku z przeglądaniem strony konkretnego produktu w Serwisie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych użytkownika aby móc mu następnie przesłać np. kod rabatowy. Korzystając z Serwisu użytkownik może zobaczyć sugestie dotyczące możliwości zakupu podobnych produktów lub takich, które kupili inni użytkownicy Serwisu.

3. W tym celu zbierane są dane związane z działaniami użytkownika w relacjach z Administratorem. Dane te obejmują informacje o dokonywanych zakupach, ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości i miejscu, a także historię korespondencji marketingowej (takiej jak newsletter, SMS, MMS, e-mail). Zbierane są także informacje o korzystaniu z Serwisu na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Serwisu, co pozwala analizować sprawność Serwisu, jego bezpieczeństwo a także odpowiednio reagować na potencjalne problemy związane z naruszeniem danych osobowych. Dane o osobach odwiedzających Serwis związane z logami dostępowymi IP są anonimowe. Mają charakter danych statystycznych, które pozwalają dostosować ofertę np. o informację o regionie, z którego użytkownik się logował. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, na wykorzystanie odpowiednich plików cookies, dane te pozwalają na identyfikację Użytkownika, wyłącznie w celach opisanych wyżej.

4. Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

VI.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych na poniższych zasadach:

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych daneosobowe@korbanek.pl

VII.
COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPOLATACYJNE I ANALITYKA

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (w szczególności na dysku twardym komputera, laptopa, jak i na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:

- identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;

- dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkowników (np. dotyczących języka strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów analitycznych i marketingowych m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy spersonalizowanej, takiej, która w sposób możliwie najbliższy będzie odpowiadać preferencjom i zainteresowaniom Użytkownika dotyczącym informacji zamieszczonych na Stronie Administratora.

Administrator oraz jego zaufani partnerzy zbierają poprzez pliki cookies dane Użytkownika takie jak płeć, położenie geograficzne (np. kod pocztowy), adres e-mail, zainteresowania treściami umieszczonymi na Stronie. Zbierają oni także informacje o sposobie korzystania z Serwisu, o systemie (z którego korzysta urządzenie Użytkownika), o adresie protokołu internetowego (IP), a także o rodzaju i wersji przeglądarki. Może być zbierany unikalny numer urządzenia, identyfikator wyświetlania reklam, dane geolokalizacyjne i inne podobne dane na temat urządzenia mobilnego Użytkownika. Zbierane są także informacje o klikanych linkach i przeglądanych treściach, czasie przebywania na poszczególnych witrynach Strony oraz interakcji z nimi Użytkownika.

W tym celu Administrator oraz jego zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet bądź inne urządzenia mobilne). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów dostępnych na Stronie, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.

3. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można według swoich preferencji częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (należy kliknąć w dany link):

a) w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

b) w przeglądarce Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

c) w przeglądarce Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

d) w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

e) w przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

5. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

6. Możliwe jest zablokowanie przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj.

7. Administrator korzysta również z narzędzia Google Signals, które jest rozszerzeniem usług Google Analytics. Google Signals umożliwia zanonimizowane identyfikowanie użytkowników korzystających z wielu urządzeń za pomocą plików cookie, co pozwala uzyskać pełniejszą informacje o statystycznych zachowaniach i preferencjach osób, które korzystają z Serwisu na wielu urządzeniach i w wielu sesjach. Zbierane dane są anonimizowane i agregowane przez Google. Użytkownik, który swoje urządzenie z dostępem do Internetu połączył ze swoim kontem Google oraz aktywował na swoim koncie Google opcje "spersonalizowana reklama", umożliwia tym Google zbieranie danych co do sposobu użytkowania Serwisu, niezależnie od rodzaju wykorzystanego urządzenia. Brak zgody użytkownika na personalizację reklam, powoduje, że Google nie będzie zbierał o nim tego rodzaju danych. Administrator nie przetwarza w tym zakresie danych osobowych, a jedynie statystyki w oparciu o funkcje i technologie Google Signals. Więcej szczegółów odnośnie tego narzędzia znajdują się pod tym linkiem

https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=pl

8. Administrator może korzystać w Serwisie z usługi Piksel Meta (dawniej Piksel Facebook) dostarczanej przez firmę Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia (dawniej Facebook Ireland Limited). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Serwis, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Meta możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym:

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

9. Zarządzanie działaniem Piksel Meta jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

10. Administrator wykorzystuje narzędzie marketingowe SALESmanago dostarczone przez Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, Polska. Narzędzie SALESmanago służy automatyzacji marketingu, które pozwala projektować i wdrażać działania marketingowe Administratora. W tym celu we współpracy z Administratorem SALESmanago używa w Serwisach Administratora plików cookies, za pomocą których analizuje aktywność Użytkownika, a tym samym umożliwia dopasowanie działań marketingowych, a w szczególności e-mail marketingu, do potrzeb odbiorcy. SALESmanago to rozwiązanie oparte na sieci web (SaaS), które pozwala Administratorowi na automatyzację marketingu tj. definiowaniu, segmentowaniu, planowaniu i monitorowaniu kampanii marketingowych, a także na zarządzania relacjami z klientami określonych w czasie. Wykorzystywanie przez Administratora narzędzia marketingowego SALESmanago pozwala na realizowanie prawa Użytkownika do bycia zapomnianym oraz szyfrowanie danych osobowych klienta. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności SALESmanago: https://www.salesmanago.com/info/gdpr.htm

11. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Administratora.

12. Szczegółowe informacje o stosowanych plikach cookie, znajdują się w POLITYKA COOKIES SERWISU KORBANEK PL. i SKLEP.KORBANEK.PL (LINK)

VIII.
INNE WAŻNE INFORMACJE

1. Administrator dokłada wszelkich starań by wdrożyć odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

2. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

3. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych Korbanek Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 159 w Tarnowie Podgórnym, 62-080, nr KRS: 000208988 z wykorzystaniem e-maila: daneosobowe@korbanek.pl.
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem 62-080 Tarnowo Podgórne, Poznańska 159.

IX.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH W KORBANEK SP. Z O.O.,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korbanek Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 159 w Tarnowie Podgórnym, 62-080,

2. W przypadku chęci skorzystania przez Państwa z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Korbanek Sp. z o.o, możecie się skontaktować dzwoniąc pod numer +48 61 8950 300 lub wysyłając lub e-mail na adres: daneosobowe@korbanek.pl

3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klientów Korbanek Sp. z o.o. i ewentualnych podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Nagrywaniem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące jak i wychodzące z numerów należących do Korbanek Sp. z o.o.,

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych związanych z rozmową telefoniczną, jest zgoda osoby dzwoniącej do Korbanek Sp. z o.o., wyrażona poprzez kontynuację rozmowy, jak i uprzednio wyrażona zgoda osoby przyjmującej połączenie na kontakt telefoniczny ze strony przedstawicieli Korbanek Sp. z o.o. wyrażona poprzez kontynuację rozmowy (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO), lub w związku z zawartą umową z Korbanek Sp. z o.o (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO) lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Korbanek Sp. z o.o (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO).

6. Nagrania przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

7. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania bądź przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą.

8. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: a) dostępu do dotyczących jej danych osobowych; b) sprostowania danych osobowych; c) usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 e RODO; d) ograniczenia przetwarzania; e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w zakresie wskazanym w RODO

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X.
REGULAMIN NEWSLETTERA

Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj - link

OSTATNIA AKTUALIZACJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU MIAŁA MIEJSCE DNIA 29.11.2023 R.