Regulamin

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy Sklep Korbanek dostępny pod adresem internetowym www.sklep.korbanek.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę – Korbanek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 159 62-080 Tarnowo Podgórne wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000208988 o kapitale zakładowym 30 000 000 zł , NIP 7771001113, REGON 630233481 zwana dalej Sprzedawcą.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów (czyli Konsumentów, Klientów z Ochroną Konsumencką i Klientów firmowych – w rozumieniu definicji określonych niżej w §2 niniejszego Regulaminu) i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2
DEFINICJE

1. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, również rolnik nie uczestniczący w obrocie gospodarczym, który prowadzi gospodarstwo rolne zaspakajające jedynie potrzeby własnej rodziny.

2. Sprzedawca - Korbanek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 159 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000208988 kapitale zakładowym 30 000 000 zł , NIP 7771001113, REGON 630233481

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a także rolnik indywidualny, wykonujący we własnym imieniu działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, działający także bez zamiaru osiągnięcia zysku,

5. Przedsiębiorca z Ochroną Konsumencką – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (w tym działalnością wytwórczą w rolnictwie), gdy z treści tej umowy wynika że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 roku)

6. Klient firmowy – Klient będący Przedsiębiorcą w rozumieniu definicji określonej w punkcie 4 niniejszego Regulaminu, zawierający ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą (w tym działalnością wytwórczą w rolnictwie), z której treści wynika, że posiada ona dla tego Przedsiębiorcy charakter zawodowy,

7. Klient z Ochroną Konsumencką – Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą z Ochroną Konsumencką.

8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.korbanek.pl

9. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy na zasadach niniejszego Regulaminu włącznie.

10. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu

11. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

12. Konto – konto klienta w Sklepie, gromadzone są w nim dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,

13. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta

14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

15. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów

16. Produkt ​- dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

18. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

19. Faktura Korygująca – dokument wystawiany w przypadku, gdy po wystawieniu faktury i wykonaniu umowy, doszło do zmiany kwoty należnej i kwoty podatku (np. w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy.

§3
KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: ul. Poznańska 159 62-080 Tarnowo Podgórne

2. Adres e-mail Sprzedawcy: esklep@korbanek.pl,

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 61 8950 304,

4. Numer fax Sprzedawcy 61 8950 309,

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 81 1090 1362 0000 0000 3601 9092,

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie,

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17, a w soboty w godzinach 8-14, lub w inne wybrane dni wolne, zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Sprzedawcy.

§4
WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla itp.,

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,

zainstalowany program FlashPlayer,

w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

§5
INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w zakresie wskazanym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniając podatek VAT).

4. Ceny podane w sklepie nie podlegają negocjacjom.

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji

2. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, login, adres mailowy, nr telefonu, adres zamieszkania/wysyłki, dane do faktury.

3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła. ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu,

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§8
OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI ORAZ FAKTURY

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. odbiór osobisty dostępny pod adresem: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul Poznańska 159.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

e. Płatność kartą płatniczą.

3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą odbywają się za pośrednictwem serwisu Tpay – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://tpay.com . Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Tpay. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: System płatności Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437,

4. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2174) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2174), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

6. Po otrzymaniu towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Klienta z Ochroną Konsumencką oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

7. W przypadku braku potwierdzenia Faktury Korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Klient otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie Faktury Korygującej.

§9
WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności i odbioru przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Przy odbiorze osobistym Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości przesyłki do odbioru w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub na podany numer telefonu.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia -maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń:

a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

c. W przypadku zamówień planowych (zwykłych) termin dostawy jest uzależniony od terminów producenta/dostawcy i orientacyjnie wynosi od 15 do 100 dni roboczych poczynając od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia.

d. W przypadku zamówień ekspresowych termin dostawy jest uzależniony od terminów producenta/dostawcy i orientacyjnie wynosi 4 do 15 dni roboczych poczynając od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Dostawa za granicę Rzeczypospolitej Polskiej może być zrealizowana wyłącznie po indywidualnym kontakcie Kupującego ze Sprzedającym i ustaleniu szczegółów oraz kosztów dostawy.

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§10
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH

1. Do dnia rozpoczęcia biegu terminu dostawy Klient firmowy może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez doręczenie Sprzedawcy na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Po rozpoczęciu biegu terminu dostawy Klient firmowy może odstąpić od umowy wyłącznie z przyczyn i w trybie określonym w polskim Kodeksie Cywilnym.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Sprzedawca - niezależnie od potwierdzenia Faktury Korygującej - zwraca Klientowi firmowemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta firmowego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta firmowego lub, w przypadku braku takiego wskazania przekazem pocztowym na koszt Klienta firmowego.

6. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi firmowemu w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest towar sprowadzony na indywidualne zamówienie Klienta firmowego, towar wyprodukowany według specyfikacji Klienta firmowego lub towar służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w którym cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§11
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
PRZEZ KLIENTA Z OCHRONĄ KONSUMENCKĄ

1. Klient z ochroną konsumencką może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustępie 4 punkt f i punkt h.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta z ochroną konsumencką lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Klient z ochroną konsumencką może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta z ochroną konsumencką oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny na stronie Sklepu) oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak użycie formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta z ochroną konsumencką drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi z ochroną konsumencką na podany przez Klienta z ochroną konsumencką adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

b) Jeżeli Klient z ochroną konsumencką złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

c) Sprzedawca ma obowiązek, niezależnie od potwierdzenia Faktury Korygującej i niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta z ochroną konsumencką o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi z ochroną konsumencką wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

d) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient z ochroną konsumencką, chyba że Klient z ochroną konsumencką wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

e) Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta z ochroną konsumencką, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z ochroną konsumencką do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta z ochroną konsumencką dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

f) Jeżeli Klient z ochroną konsumencką wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi z ochroną konsumencką poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

g) Klient z ochroną konsumencką ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

h) Klient z ochroną konsumencką ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

i) Klient z ochroną konsumencką ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy - prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi z ochroną konsumencką w odniesieniu do umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta z Ochroną Konsumencką lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której Klient z Ochroną Konsumencką wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient z Ochroną Konsumencką żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi z Ochroną Konsumencką w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta z Ochroną Konsumencką przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§12
REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy, lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

5. Wymaga się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę.

6. W przypadku gdy Klient składający reklamację jest Klientem z Ochroną Konsumencką reklamacja zostanie rozpatrzona na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. Brak stanowiska Sprzedawcy w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

7. W przypadku gdy Klient składający reklamację jest Klientem firmowym reklamacja zostanie rozpatrzona na piśmie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. Brak stanowiska Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji.

8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy na adres podany powyżej w § 3 Regulaminu.

9. W przypadku gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§13
DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę dla realizacji umowy sprzedaży, w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym Sprzedawcy związanym z oferowaniem towarów i usług Sprzedawcy.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6. Klientowi w ramach przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie w oparciu o zgodę Klienta, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

10. Szczegółowe zasady ochrony danych zawiera polityka prywatności zamieszczona na ww. stronie internetowej Sprzedawcy

§14
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPOZNAWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DLA TYCH PROCEDUR – W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONSUMENTÓW

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/s prawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm .), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim i wg prawa polskiego.

2. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem, niebędącym Klientem z Ochroną Konsumencką, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowa wersja Regulaminu będzie zamieszczana każdorazowo na ww. stronie internetowej Sprzedawcy. Nowa wersja Regulaminu nie wpływa na treść umów zawartych na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik do regulaminu e-sklepu Korbanek.pl
REGULAMIN PROMOCJI W E -SKLEPIE KORBANEK.PL

1 Promocja jest skierowana do klientów którzy w okresie promocji nabyli od Korbanek sp. z o.o. maszyny za cenę sprzedaży nie niższą niż 35 000 netto

2 Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje w okresie od dnia 26 luty 2021 r do dnia 31 sierpnia 2021 r.

3 W ramach promocji klient, który spełni warunki promocji, zgłosi się do e-sklepu i będzie posiadał konto na e-sklepie - otrzyma kod rabatowy, który może zrealizować na poniższych zasadach

4 Kod rabatowy przysługuje na określone towary do wykorzystania tylko w e-sklepie https://www.sklep.korbanek.pl/ poprzez zakup towarów znajdujących się w asortymencie e-sklepu, po potwierdzeniu przez sprzedawcę obsługującego transakcję.

5 Każdy kod rabatowy ma swoją ważność wskazaną przy jego uzyskaniu (termin ważności)

6 Kod rabatowy może być wykorzystany jednorazowo i przez jedną uprawnioną osobę

7 Kod rabatowy na kwotę 200 PLN netto realizuje się w przypadku zakupu przez klienta w e-sklepie Korbanek.pl jednorazowo towarów za cenę sprzedaży minimum 1000 PLN netto

8 Promocje ogłoszone przez e-sklep nie podlegają łączeniu.

9 Niewykorzystane kody rabatowe po okresie promocji wygasają

10 Kontakt do e-sklep: esklep@korbanek.pl tel. 61 8950 304